Vaak gestelde vragen over Bewindvoering

Het regelen van de financiële zaken

Een bewindvoerder moet ervoor zorgen dat de inkomsten van degene die onder bewind staat, worden gebruikt voor zijn verzorging. Daarnaast regelt de bewindvoerder de financiën. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget.Voor wie is bewindvoering (beschermingsbewind) bedoeld?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie. Om te voorkomen dat dit leidt tot een schuldensituatie, kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Ook als er schulden zijn kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Deze benoeming van een bewindvoerder kan alleen door de kantonrechter worden gedaan.

Aan wie moet het verzoek voor onder bewindstelling gericht worden?

Een verzoek tot onder bewindstelling moet worden gedaan bij de rechtbank, sector kanton in het arrondissement waar de persoon, voor wie het beschermingsbewind is bedoeld, woont.

Wie kan een verzoek tot onderbewindstelling (beschermingsbewind) indienen? 

Dat kunt u zelf doen, een hulpverlenende instantie, uw partner of familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn (groot)ouders, (klein)kinderen, broers, zussen, neven, nichten, ooms en tantes. In uitzonderlijke gevallen kan een officier van justitie een verzoek indienen. Bijvoorbeeld omdat uw naaste familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Zoals het niet te zeer willen schaden van verhoudingen binnen de familie.

Hoe lang duurt een beschermingsbewind? 

Meestal geldt het beschermingsbewind voor onbepaalde tijd. Of zolang als iemand door de lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat is om de financiële zaken zelf te regelen.
Het is wel mogelijk om het beschermingsbewind eerder op te heffen. U kunt daarvoor een gemotiveerd verzoek sturen naar de kantonrechter. Ook als u onder curatele wordt gesteld, eindigt het beschermingsbewind. De bewindvoerder zorgt ervoor dat alles op de juiste wijze wordt afgewikkeld voor de beëindiging.

Wat is de taak bij het overlijden van de betrokkene (klant, cliënt)?

Als degene voor wie het bewind geldt overlijdt, moet de bewindvoerder de kantonrechter hiervan op de hoogte stellen. Het regelen van de begrafenis of crematie behoort niet tot de taken van de bewindvoerder. Wel kan de bewindvoerder eventueel als zaakwaarnemer optreden.Ga terug naar Besparen & Info

Categorieën:  * Woonbegeleiding  * Thuisadministratie  * Besparen & Info  * Budgetbeheer  * Bewindvoering  * Mentorschap  * Curatele  * Nieuws

Aan deze Site kunnen geen rechten worden ontleend. Budgetbeheer For You doet haar best de site up-to-date te houden. Wilt u meer info neem dan contact met op met Budgetbeheer For you !