Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Budgetbeheer For You aan de samenstelling van deze website besteedt, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Budgetbeheer For You is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van activiteiten die op basis hiervan worden ondernomen.

De informatie op www.BudgetbeheerForYou.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten alle tijde met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Budgetbeheer For You (ook niet via een eigen netwerk).

Budgetbeheer For You kan er niet voor instaan dat de informatie op www.BudgetbeheerForYou.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Budgetbeheer For You sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.BudgetbeheerForYou.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.BudgetbeheerForYou.nl te kunnen raadplegen.

Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Sommige links op de website van Budgetbeheer For You voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden. Hierop heeft Budgetbeheer For You geen controle. Budgetbeheer For You is om die reden niet verantwoordelijk voor enig aspect van de desbetreffende informatie.

Budgetbeheer For You probeert de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Budgetbeheer For You.

Categorieën:  * Woonbegeleiding  * Thuisadministratie  * Besparen & Info  * Budgetbeheer  * Bewindvoering  * Mentorschap  * Curatele  * Nieuws

Aan deze Site kunnen geen rechten worden ontleend. Budgetbeheer For You doet haar best de site up-to-date te houden. Wilt u meer info neem dan contact op met Budgetbeheer For You!